analyse01
 
 น.ส.นพเก้า กะตากูล
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 
 
 หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์แผนงานและ
งบประมาณ
กำกับ ดูแล ภารกิจกาพรวม
ของกลุ่มวิเคราะห์แผนงานและ
งบประมาณ

 

analyse02
 
 
นายสมาร์ท บุญขันธ์
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
analyse03
 
 
น.ส.ชญาณ์นันท์ ธีระปัญญา
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
analyse05
 
 
นายบุรินทร์ ศูนย์พลอย
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
pic2
 
 
น.ส.ภัทรปภา บุญรอด
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
analyse20
 
 
นายฐาปนพงศ์ จุ้ยเปี้ยว
 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
analyse19
 
 
น.ส.ภคพร ธีระจันทร์
 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
pic2
 
 
น.ส.สิรินาถ จิตรฉาย
 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
analyse21
 
 
นางกาญจนา ขัดทุ่งฝาย
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
analyse07
 
 
นางเกษร พูลน้อย
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
analyse10  
 
น.ส.ณัฏฐ์กฤตา นิมิตโภคานันท์
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
pic2
 
 
-
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
analyse09  
 
น.ส.ศิริพร หนากลาง
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
analyse11
 
 
น.ส.อมรรัตน์ จันทร์แก้ว
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
analyse12
 
 
น.ส.ประภาพรรณ ทองเกลี้ยง
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
analyse15
 
 
นายธนวัฒน์ คำไพรินทร์
 
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
analyse16  
 
น.ส.พรนภัส ศรีเงินงาม
 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี