analyse01
 
 น.ส.นพเก้า กะตากูล
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 
 
 หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์แผนงานและ
งบประมาณ
กำกับ ดูแล ภารกิจกาพรวม
ของกลุ่มวิเคราะห์แผนงานและ
งบประมาณ

 

analyse03
 
 
น.ส.ชญาณ์นันท์ ธีระปัญญา
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
analyse05
 
 
นายบุรินทร์ ศูนย์พลอย
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
analyse25
 
 
น.ส.ภัทรปภา บุญรอด
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
analyse20
 
 
นายฐาปนพงศ์ จุ้ยเปี้ยว
 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
analyse19
 
 
น.ส.ภคพร ธีระจันทร์
 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
analyse24
 
 
นางสาวนันทิกานต์ ปากแคว 
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
analyse21
 
 
นางกาญจนา ขัดทุ่งฝาย
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
analyse07
 
 
นางเกษร พูลน้อย
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
analyse09
 
 
น.ส.ศิริพร หนากลาง
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
analyse11  
 
น.ส.อมรรัตน์ จันทร์แก้ว
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
analyse10
 
 
น.ส.ณัฏฐ์กฤตา นิมิตโภคานันท์
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
analyse23  
 
นายกิตติพงษ์ คำศรี
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
analyse12
 

 

น.ส.ประภาพรรณ ทองเกลี้ยง
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
analyse15
 
 
นายธนวัฒน์ คำไพรินทร์
 
นักวิชาการเงินและบัญชี