admin01
 
 
นางเอี่ยมศิริ ฉ่ำรสวิทย์
 
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
 
 
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กำกับ ดูแล ภารกิจกาพรวม
ของฝ่ายบริหารทั่วไป

 

admin03
 
 
นางลำยวน ปานอุทัย
 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
  
admin04
 
 
น.ส.พรพรรณ ไกรฤกษ์
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
admin05
 
 
น.ส.หทัยรัตน์ ฉันโทวุฒิ
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 analyse18
 
 
น.ส.วันวิสาข์ สุดใจ
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
admin06
 
นายอำนาจ พัสกุล
 
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
 
admin07
 
นายวีระพงษ์ วิเศษภัย
 
เจ้าพนักงานธุรการ