admin01
 
 
นางเอี่ยมศิริ ฉ่ำรสวิทย์
 
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
 
 
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กำกับ ดูแล ภารกิจกาพรวม
ของฝ่ายบริหารทั่วไป

 

admin03
 
 
นางลำยวน ปานอุทัย
 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
  
 
 
 
-
 
-
 
admin05
 
 
น.ส.หทัยรัตน์ ฉันโทวุฒิ
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
analyse18
 
 
น.ส.วันวิสาข์ สุดใจ
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
policy10
 
น.ส.ขนิษฐา วรมาลี


พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3
 
admin07
 
นายวีระพงษ์ วิเศษภัย
 
เจ้าพนักงานธุรการ 
 
admin06
 
 
นายอำนาจ พัสกุล
 
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์