pic2
 
 
                          -                           
 
 
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กำกับ ดูแล ภารกิจกาพรวม
ของฝ่ายบริหารทั่วไป

 

admin03
 
 
นางลำยวน ปานอุทัย
 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
analyse18
 
 
น.ส.วันวิสาข์ สุดใจ
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
pic2
 
 
 
admin07
 
 
นายวีระพงษ์ วิเศษภัย
 
เจ้าพนักงานธุรการ
admin06
 
 
นายอำนาจ พัสกุล
 
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์