admin03
 
 
             นางลำยวน ปานอุทัย          
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
 
 
 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กำกับ ดูแล ภารกิจกาพรวม
ของฝ่ายบริหารทั่วไป

 

analyse18
 
 
น.ส.วันวิสาข์ สุดใจ
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
pic2
 
 
น.ส.ปิยะฎา จีนเมือง
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
pic2
 
 
นางสาวเสาร์วรัตน์ ธงดี
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
admin05
 
 
นางสาวหทัยรัตน์ ฉันโทวุฒิ
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
admin06
 
 
นายอำนาจ พัสกุล
 
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
 
pic2
 
 
นางสาวพรรณระวี มั่นสัตย์
 
เจ้าพนักงานธุรการ