research01
 
 
น.ส.กัลยา ฦๅชา
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 
 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ
กำกับ ดูแล ภารกิจกาพรวม
ของกลุ่มพัฒนาวิชาการ

 

research12
 
 
นายฉัตรพณ ไพพินิจ
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
research03
 
 
นางรัฐฐา ธำรงโอภาส
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
research04
 
 
น.ส.จีรกร กาฬเพ็ญ
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
research05
 
 
น.ส.นิภาพร สมอดี
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
research10
 
 
น.ส.ภัทธิรา มิตรน้อย
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน