ประวัติกองแผนงาน

กองแผนงาน ได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ในสมัย ดร.ทิม พรรณศิริ
    เป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
โดยมีนายสิริวัทก์ สโรบล เป็นผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นลำดับแรก
และปัจจุบันมีนายอวยชัย
 ชัยยุทโธ เป็นผู้อำนวยการกองแผนงาน  ทั้งนี้ตั้งแต่อดีตจนถึง
   ปัจจุบันมีผู้อำนวยการ จำนวน ๖ ท่าน ดังปรากฏตามทำเนียบผู้อำนวยการกองแผนงาน ดังนี้


 

ทำเนียบผู้อำนวยการกองแผนงาน

๑. นายสิริวัทก์  สโรบล  ๑ ตุลาคม ๒๕๒๘        -   ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ 
 ๒. น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง   
๘ ตุลาคม ๒๕๓๕       -  ๕ สิงหาคม ๒๕๓๙
 ๓. น.สพ.ทฤษดี ชาวสวนเจริญ        
๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๙    -  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
 ๔. นายโอภาส ทองยงค์
๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗      - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๐
๕. น.สพ.ปฏิวัติ คุณดิลกพจน์
๓ ธันวาคม ๒๕๕๐      - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
๖. น.สพ.เชาวฤทธิ์   
บุญมาทิต ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕    -  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๗. นายอวยชัย ชัยยุทโธ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐      -  ปัจจุบัน