แบบก่อสร้างโรงฆ่าสุกรกำลังการผลิต 30 ตัวต่อชั่วโมง มีห้องเย็น  pdf