A- A A+

ประวัติกองแผนงาน

 

กองแผนงาน ได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2527  ในสมัย ดร.ทิม พรรณศิริ
    เป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
โดยมีนายสิริวัทก์ สโรบล เป็นผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นลำดับแรก
และปัจจุบันมี น.สพ.เชาวฤทธิ์
บุญมาทิตเป็นผู้อำนวยการกองแผนงาน  ทั้งนี้ตั้งแต่อดีตจนถึง
   ปัจจุบันมีผู้อำนวยการ จำนวน 8 ท่าน ดังปรากฏตามทำเนียบผู้อำนวยการกองแผนงาน ดังนี้

ทำเนียบผู้อำนวยการกองแผนงาน

 

1. นายสิริวัทก์   สโรบล   1 ตุลาคม 2528      -     1 ตุลาคม 2535  
2. น.สพ. ยุคล ลิ้มแหลมทอง   
8 ตุลาคม 2535      -     5 สิงหาคม 2539
3. น.สพ. ทฤษดี ชาวสวนเจริญ        
15 สิงหาคม 2539   -     28 พฤษภาคม 2547  
4. นายโอภาส ทองยงค์
11 ตุลาคม 2547     -     2 ธันวาคม 2550
5. น.สพ. ปฏิวัติ คุณดิลกพจน์
3 ธันวาคม 2550     -     30 ธันวาคม 2554
6. น.สพ. เชาวฤทธิ์   
บุญมาทิต 27 มกราคม 2555    -     9 พฤษภาคม 2560
7. นายอวยชัย ชัยยุทโธ 9 พฤษภาคม 2560    -     30 กันยายน 2563
8. น.สพ. เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต 27 พฤศจิกายน 2563  -    ปัจจุบัน