ที่อยู่

      กองแผนงาน(ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 4)                 
      กรมปศุสัตว์
      69/1 ถนนพญาไท                                       โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2215             
      แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี                       โทรสาร 0-2653-4460            
      กรุงเทพมหานคร    10400                            อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.