i 35

การบังคับใช้กฎหมาย
      โดย ผู้ช่วยอธิบดีกรมปศุสัตว์ /กสก. / สกม. / สพส. / อยส.
สรุปข้อหารือการบังคับใช้กฎหมาย
      โดย ผู้ช่วยอธิบดีกรมปศุสัตว์ / ปศุสัตว์เขต 3 / ปศุสัตว์เขต 4
แผนการเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือของแต่ละจังหวัด
      โดย กสก. / กสส. / กพก. / สทป. / ศทส.
การรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
      โดย สคบ.
แนวทางการปฏิบัติกรณีการเกิดสถานการณ์การระบาดโรคปากและเท้าเปื่อยในแต่ละจังหวัด
      โดย สคบ. / สทช. / สสช.