libraly01
 
 
นางชบาไพร บรรพต
 
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
 
 
 
หัวหน้ากลุ่มห้องสมุด
กำกับ ดูแล การบริหารจัดการห้องสมุด
วิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารนิเทศทุกประเภท
/งานจัดซื้อจัดจ้าง/ดูแลโปรแกรมระบบห้องสมุด
 

 

libraly02
 
 
น.ส.นลินรัตน์  บุญประโคมชนกุล
 
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
รับผิดชอบการยืม-คืนหนังสือภายในห้องสมุด
ค้นหาหนังสือให้ผู้ใช้บริการ/จัดหนังสือเข้าชั้น
ตามหมวดหมู่/ลงทะเบียนหนังสือ/
จัดทำบรรณานุกรมหนังสือ