การจัดการความรู้กองแผนงาน (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) โดยวิธีการพัฒนาแบบชุมชนนักปฏิบัติ
Cop (community of Practice) ครั้งที่ 1