โทรศัพท์ 02-653-4444       อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กลุ่ม/ฝ่าย กองแผนงาน
เบอร์ภายใน
โทรสาร
อีเมล์
ผอ.กองแผนงาน
2211
 
 
หน้าห้อง ผอ.
2212
 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
2213,2214,2215
02-653-4924
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ
2253,2254
02-653-4444 ต่อ 2253
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มติดตามและประเมินผล
2242,2244
02-653-4460
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
2241,2251
02-653-4460
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มพัฒนาวิชาการ
2252,2243
02-653-4460
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
กลุ่มห้องสมุด
8881
02-653-4460
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ที่อยู่

      กองแผนงาน(ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 4)                 
      กรมปศุสัตว์
      69/1 ถนนพญาไท                                       โทร. 0-2653-4444 ต่อ 2215             
      แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี                       โทรสาร 0-2653-4460            
      กรุงเทพมหานคร    10400                            อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                           
                                                       

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันนโยบายกรมปศุสัตว์ สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์

 

  • ภาระกิจและอำนาจหน้าที่กองแผนงาน

          1.ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อพัฒนารูปแบบและระบบการจัดทำแผนงานและงบประมาณ ระบบติดตาม
             การรายงานผล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรม
          2.ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ของกรมรวมทั้งศึกษา
             วิเคราะห์ จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมปศุสัตว์
          3.ดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกรมปศุสัตว์
          4.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

  • ฝ่ายบริหารทั่วไป

         1.ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไป
         2.ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล การติดต่อประสานงาน
         3.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน งบประมาณ และเร่งรัดติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของกองแผนงาน
         4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

  • กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ

    1.ศึกษา วิเคราะห์ แผนงานงบประมาณ แผนงบประมาณบูรณาการ แผนงบประมาณพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
             และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
          2.จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          3.ศึกษา วิเคราะห์ ปรับแผนงบประมาณ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและแก้ไขปัญหาในการบริหารงบประมาณ
          4.จัดทำข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับงานด้านแผนงานและงบประมาณ
          5.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

  • กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

          1.ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงและสอดคล้องกับภารกิจของกรมปศุสัตว์
          2.ศึกษา วิเคราะห์แผนบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนบูรณาการหน่วยงานภายนอก
             รวมถึงแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
          3.จัดทำแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  นโยบายและแนวทางการดำเนินงานประจำปี 
             ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
             รวมถึงแผนบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก
          4.รวบรวมข้อมูลสถิติข้อมูลที่สำคัญด้านปศุสัตว์ เช่น สถิติประชากรสัตว์ ครัวเรือนเกษตรกร การส่งออก 
             การนำเข้า ราคาสินค้าปศุสัตว์  ต้นทุนการผลิต ฯลฯ
          5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
          
  • กลุ่มติดตามและประเมินผล

          1.ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบและรูปแบบการติดตามผลการปฏิบัติงานในมิติต่างๆ
          2.ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน ติดตามผลการปฏิบัติงานของกรมและจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ
          3.ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผล การเสนอความเห็น การตอบกระทู้ถามและข้อหารือต่างๆ
          4.ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผล การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
          5.ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน ประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงาน/โครงการที่สำคัญ โครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล
             และนโยบายกรมปศุสัตว์
          6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

  • กลุ่มพัฒนาวิชาการ

          1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยของกรม
          2.ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และจัดทำงบประมาณโครงการวิจัยของกรมปศุสัตว์
          3.จัดทำทะเบียนโครงการวิจัยและทะเบียนวิชาการ
          4.ติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย
          5.ประสานงานการขอรับทุนดำเนินโครงการวิจัย
          6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

  • กลุ่มห้องสมุด

          1.ศึกษา วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ และดูแลรักษา วัสดุสิ่งพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์
          2.ให้บริการศึกษา ค้นคว้าแก่เจ้าหน้าที่ของกรม ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป
          3.ประสาน และให้ความร่วมมือกับห้องสมุด หรือสถาบันอื่นในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
          4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

ประวัติกองแผนงาน

กองแผนงาน ได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ในสมัย ดร.ทิม พรรณศิริ
    เป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
โดยมีนายสิริวัทก์ สโรบล เป็นผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นลำดับแรก
และปัจจุบันมีนายอวยชัย
 ชัยยุทโธ เป็นผู้อำนวยการกองแผนงาน  ทั้งนี้ตั้งแต่อดีตจนถึง
   ปัจจุบันมีผู้อำนวยการ จำนวน ๖ ท่าน ดังปรากฏตามทำเนียบผู้อำนวยการกองแผนงาน ดังนี้


 

ทำเนียบผู้อำนวยการกองแผนงาน

๑. นายสิริวัทก์  สโรบล  ๑ ตุลาคม ๒๕๒๘        -   ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ 
 ๒. น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง   
๘ ตุลาคม ๒๕๓๕       -  ๕ สิงหาคม ๒๕๓๙
 ๓. น.สพ.ทฤษดี ชาวสวนเจริญ        
๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๙    -  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
 ๔. นายโอภาส ทองยงค์
๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗      - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๐
๕. น.สพ.ปฏิวัติ คุณดิลกพจน์
๓ ธันวาคม ๒๕๕๐      - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
๖. น.สพ.เชาวฤทธิ์   
บุญมาทิต ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕    -  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๗. นายอวยชัย ชัยยุทโธ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐      -  ปัจจุบัน