• คณะกรรมการ Spec. ปี 2562
  • ขอแก้ไข้รายชื่อ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์
          คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 798/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์