แบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงฆ่าสัตว์ปีกขนาด 20 - 200 ตัว
(บ่อดักไขมัน, ตะแกรงดักขยะ)  pdf