เอกสารทางวิชาการ เรื่อง การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณของกรมปศุสัตว์ กรณีศึกษาแผน/รายงานผล
การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 (สงป.301) (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 27 มกราคม 2564)