policy13
 
 
นายภีมพัฒน์ ฐิติศรันพงษ์
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 
 
หัวหน้ากลุ่มประสานงานวิชาการและโครงการพิเศษ
กำกับ ดูแล ภารกิจกาพรวม
ของกลุ่มประสานงานวิชาการและโครงการพิเศษ

 

research12
 
 
นายฉัตรพณ ไพพินิจ
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
pic2
 
 
น.ส.กัญชพร มังกรแก้ว
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
research10
 
 
น.ส.ภัทธิรา มิตรน้อย
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
policy06
 
 
นายณัฐพล ชาธิพา
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
pic1
 
 
นายจิรพัฒน์ สุทธิรักษ์
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
policy10
 
 
น.ส.ขนิษฐา วรมาลี
 
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3