1. แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)
2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)
          - แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP A)
          - แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP B)
          - หลักฐานการวางแผน
          - หลักฐานการดำเนินการ
          - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
          - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ฯ