วาระที่ 1 อธิบดีกรมปศุสัตว์
วาระที่ 2.1 กผง.
วาระที่ 2.3 การเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ภายใต้การกำกับของ รอธ.อำพันธุ์ เวฬุตันติ
วาระที่ 2.4 การเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ภายใต้การกำกับของ รอธ.สมชวน รัตนมังคลานนท์
วาระที่ 3.1 กกจ.
วาระที่ 3.2 กสก.