i 35
                              กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
                              กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ
                              กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
                              กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
                              สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
                              สำนักเลขานุการกรม
                              สำนักพัฒนาอาหารสัตว์