i 35
รอธ.วีรชาติ เขื่อนรัตน์
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
หน่วยงานภายในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6