i 35
แนวทางการดำเนินการตัวชี้วัดย่อยที่ 2 "ร้อยละการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์"
วาระที่ 3.1 , 3.2 , 3.5 และ 3.7 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
วาระที่ 3.3 - 3.4 กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
วาระที่ 3.5 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
วาระที่ 3.6 - 3.7 สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
วาระที่ 3.8 กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ , กองสารวัตรและกักกัน และ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
วาระที่ 3.10 สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
วาระที่ 3.11 - 3.12 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์