ไฟล์นำเสนอการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2564 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์