i 34
ข้อสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ (Morning Talk) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ชั้น 2
ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์  จังหวัดปทุมธานี