i 34
สรุปรายงานการประชุมติดตามงานตามนโยบาย ครั้งที่ 1/2560
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์