i 34
ข้อสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4
เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์