แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ pdf
เอกสารประกอบการประชุม ขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และชี้แจงแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2561
ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง