แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  pdf
เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณปี 2560
และชี้แจงแผนเงิน แผนงานปี 2561  ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2560 ณ เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี