• โคเนื้อ
if file zip alt 285690
if file zip alt 285690
if file zip alt 285690
 
  • กระบือ
if file zip alt 285690
     
  •  โคนม
if file zip alt 285690
     
  • ไก่
if file zip alt 285690
if file zip alt 285690
   
  • ไก่งวง
if file zip alt 285690      
  • เป็ด
if file zip alt 285690
     
  • สุกร
if file zip alt 285690
     
  • แพะ
if file zip alt 285690
     
  • หมา,แมว
if file zip alt 285690
     
  • พืชอาหารสัตว์
if file zip alt 285690
     
  • อื่นๆ
if file zip alt 285690
if file zip alt 285690
if file zip alt 285690
if file zip alt 285690