วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันนโยบายกรมปศุสัตว์ สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์

 

  • ภาระกิจและอำนาจหน้าที่กองแผนงาน

          1.ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อพัฒนารูปแบบและระบบการจัดทำแผนงานและงบประมาณ ระบบติดตาม
             การรายงานผล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรม
          2.ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ของกรมรวมทั้งศึกษา
             วิเคราะห์ จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมปศุสัตว์
          3.ดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกรมปศุสัตว์
          4.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

  • ฝ่ายบริหารทั่วไป

         1.ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไป
         2.ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล การติดต่อประสานงาน
         3.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน งบประมาณ และเร่งรัดติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของกองแผนงาน
         4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

  • กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ

    1.ศึกษา วิเคราะห์ แผนงานงบประมาณ แผนงบประมาณบูรณาการ แผนงบประมาณพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
             และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
          2.จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          3.ศึกษา วิเคราะห์ ปรับแผนงบประมาณ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและแก้ไขปัญหาในการบริหารงบประมาณ
          4.จัดทำข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับงานด้านแผนงานและงบประมาณ
          5.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

  • กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

          1.ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงและสอดคล้องกับภารกิจของกรมปศุสัตว์
          2.ศึกษา วิเคราะห์แผนบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนบูรณาการหน่วยงานภายนอก
             รวมถึงแผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
          3.จัดทำแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  นโยบายและแนวทางการดำเนินงานประจำปี 
             ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
             รวมถึงแผนบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก
          4.รวบรวมข้อมูลสถิติข้อมูลที่สำคัญด้านปศุสัตว์ เช่น สถิติประชากรสัตว์ ครัวเรือนเกษตรกร การส่งออก 
             การนำเข้า ราคาสินค้าปศุสัตว์  ต้นทุนการผลิต ฯลฯ
          5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
          
  • กลุ่มติดตามและประเมินผล

          1.ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบและรูปแบบการติดตามผลการปฏิบัติงานในมิติต่างๆ
          2.ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน ติดตามผลการปฏิบัติงานของกรมและจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ
          3.ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผล การเสนอความเห็น การตอบกระทู้ถามและข้อหารือต่างๆ
          4.ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผล การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
          5.ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน ประเมินผลสัมฤทธิ์แผนงาน/โครงการที่สำคัญ โครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล
             และนโยบายกรมปศุสัตว์
          6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

  • กลุ่มพัฒนาวิชาการ

          1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยของกรม
          2.ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และจัดทำงบประมาณโครงการวิจัยของกรมปศุสัตว์
          3.จัดทำทะเบียนโครงการวิจัยและทะเบียนวิชาการ
          4.ติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย
          5.ประสานงานการขอรับทุนดำเนินโครงการวิจัย
          6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

  • กลุ่มห้องสมุด

          1.ศึกษา วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ และดูแลรักษา วัสดุสิ่งพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์
          2.ให้บริการศึกษา ค้นคว้าแก่เจ้าหน้าที่ของกรม ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป
          3.ประสาน และให้ความร่วมมือกับห้องสมุด หรือสถาบันอื่นในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
          4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย