follow01
 
 
นางมณีรัตน์ งานพิพัฒน์มงคล
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 
 
หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล
กำกับ ดูแล ภารกิจกาพรวม
ของกลุ่มติดตามและประเมินผล

 

follow02
 
 
น.ส.กฤษณา วิเชียรปัญญา
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
follow03
 
 
น.ส.นงนุช น้อยนงเยาว์
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
follow10
 
 
น.ส.จินตนาภรณ์ ไสยะกิจ
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
follow05
 
 
นายทนงค์  พัฒนมงคล
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
follow06
 
 
น.ส.อรนิภา ประสาทพงค์พิชิต
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
research05
 
 
น.ส.นิภาพร สมอดี
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
follow08
 
 
นายรัฐสินธุ์ วัฒโนภาสศิริ
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
follow09
 
 
นายธนุชาติ  เสนาขันธ์
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
follow11
 
 
น.ส.อรพรรณ  แก้ววิเศษ
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
follow12
 
 
น.ส.มนฤทัย แสงศิริ
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน