IMG 01
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การติดตามและขับเคลื่อนงานตามนโยบายเชิงบูรณาการ
ในระดับพื้นที่และระดับภาคกรมปศุสัตว์
ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี