IMG 04
การประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญ
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี