IMG 03
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในการทบทวนและยกร่างแผนยุทธศาสตร์ กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 - 2560 ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2560 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม