IMG 02
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561 - 2565 ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2560 ณ โรงแรมวังยาวริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก