IMG 01
การประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่