IMG 02 
 การประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 และชี้แจงแผนเงิน แผนงาน ปี 2560
 ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา