IMG 01
  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง