S 15753234
โครงการฝึกอบรมความรู้ "ทักษะการเขียนหนังสือราชการ II"
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์