วาระที่ 3.1 กค.
วาระที่ 3.2 สคบ.และ อยส.
วาระที่ 3.3 สคบ.
วาระที่ 4.1 กผง.
วาระที่ 4.2 - 4.3 กสส.
วาระที่ 4.4 กพก.
วาระที่ 5.1 สตส.
วาระที่ 6.1 กกจ.
วาระที่ 6.2 สทป.