วาระที่ 3.1 กค. และ กผง.

วาระที่ 3.2 สคบ.

วาระที่ 3.3 สคบ.

วาระที่ 3.4 ปศข.2

วาระที่ 4.1 สพส. / กสส. และ สอส.

วาระที่ 4.2 สทป. และ กสส.

วาระที่ 4.3 กสส.

วาระที่ 4.4 กพก. และ สสช.

วาระที่ 4.5 กผง.

วาระที่ 4.6 สทป.

วาระที่ 5.1 กพร.

วาระที่ 5.2 กสส.