วาระที่ 3.1 กค.
วาระที่ 3.2 - 3.3 สคบ.
วาระที่ 3.4 กสส.
วาระที่ 4.1 - 4.2 กสส.
วาระที่ 4.3 - 4.4 กผง.
วาระที่ 5.1 กสส./สทป. และ กผส.
วาระที่ 6.1 กกจ.
วาระที่ 6.2 กผส.
วาระที่ 6.3 อยส.