วาระที่ 3.1 กพก.
วาระที่ 3.2 สคบ.
วาระที่ 3.3 สคบ.
วาระที่ 4.1 กค.
วาระที่ 4.2 สทป.
วาระที่ 4.3 กกจ.
วาระที่ 4.4 กผง.
วาระที่ 5.1 สนง.ปศข.2
วาระที่ 5.3 กผง.
วาระที่ อื่นๆ กพก.