วาระที่ 3.1 กพก. และ สทป.
วาระที่ 3.2 กพก.
วาระที่ 3.3 กพก.
วาระที่ 3.4 สคบ.
วาระที่ 4.1 สนง.ปศข. 2
วาระที่ 4.2 สพส.
วาระที่ 4.3.1 สอส.
วาระที่ 4.3.2 กสส.
วาระที่ 4.4 - 4.5 กสส.
วาระที่ 5.1 กผง.
วาระที่ 6.1 กค.
วาระที่ 6.2 กสส.
วาระที่ 6.3 สทป.
วาระที่ 6.4 กกจ.
วาระที่ 6.5 สลก.