วาระที่ 3.1-3.2 สพพ.
วาระที่ 4.1 กค. และ กผง.
วาระที่ 4.2 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์
วาระที่ 4.3 อยส.
วาระที่ 4.4 กสบ.
วาระที่ 4.6 สทป.
วาระที่ 4.7 กสส.
วาระที่ 5.1 กกจ.
วาระที่ 5.2 กพก.
วาระที่ 5.3 สกม.
วาระที่ 5.4 สคบ.
วาระที่ 5.5 สอส.