วาระที่ 3.1 กผง.
วาระที่ 3.2 สคบ.
วาระที่ 3.3 กสบ.
วาระที่ 3.4 กสก.
วาระที่ 4.1 กผง.
วาระที่ 4.2 - 4.3 กพก.
วาระที่ 4.4 สทป.
วาะรที่ 4.5 - 4.8 กสส.
วาระที่ 4.9 สพส.
วาระที่ 4.10 กสส.
วาระที่ 5.1 กสส.
วาระที่ 5.2 สคบ.
วาระที่ 6
          - สลก.
          - กสส.
          - สอส.
          - สพพ.