อธิบดีกรมปศุสัตว์
รอธ.อำพันธ์ุ เวฬุตันติ
วาระที่ 2.1 กผง.
วาระที่ 2.2 กผง.
วาระที่ 2.3
วาระอื่นๆ