ไฟล์นำเสนอการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนการพัฒนาการปศุสัตว์สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2564
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ และผ่านโปรแกรม Zoom