ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ ใช้แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ ฉบับใด และจะหาข้อมูลได้จากที่ใด
ตอบ         ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ ได้จัดทำแผนแม่บทด้านปศุสัตว์ของประเทศ พ.ศ. 2556 - 2565
               แบ่งยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ออกเป็น 2 ช่วง คือ
               1.ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560
               2. ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2565
               โดยในแต่ละช่วง มีวิสัยทัศน์ ดังนี้
                           1. ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560
                           วิสัยทัศน์ คือ "เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก"
                           2. ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2565
                           วิสัยทัศน์ คือ "เป็นองค์กรนำขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทยยั่งยืนในตลาดโลก"
                โดยทั้ง 2 ช่วง ใช้ค่านิยมหลักกรมปศุสัตว์ เหมือนกัน คือ "I2- SMART" มีความหมายดังนี้
                                       I: Inovation มุ่งเน้นนวัตกรรม
                                       I: Integration บูรณาการการทำงาน
                                       S: Standard มีมาตรฐาน
                                       M: Mastery ทำงานอย่างมืออาชีพ
                                       A: Agility คล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
                                       R: Responsibility รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
                                       T: Teamwork มุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน
ทั้งนี้สามารถสืบหาข้อมูลได้ที่หน้า website กองแผนงาน เมนู ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ