ไฟล์เสียงประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ้างเหมาบุคคลกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559