i 34
ข้อสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์