i 34
ข้อสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ (Morning Talk) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2
ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์